Rejestracja broni pneumatycznej

Zasady dotyczące rejestrowania broni pneumatycznej


Bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją zastępujący przekracza 17 J.

Zasady wydawania i cofania pozwoleń na broń określają przepisy ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.)
.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie lub osobiście z

Wydziałem Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu
ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław

tel. 52 56-65-325 lub 52 56-65-319
 

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu, Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej.
Nabywca broni jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu pięciu dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni.

Dokumenty niezbędne do rejestracji:
1) podanie o rejestrację broni z pełnymi danymi personalnymi wnioskodawcy, dowód nabycia broni (faktura lub umowa kupna-sprzedaży);
2) orzeczenie lekarskie;
3) orzeczenie psychologiczne;
4) informacja z Krajowego Rejestru Karnego;
5) 2 zdjęcia o wym. 3 x
4 cm.

Broń pneumatyczna nie może być zarejestrowana na rzecz osoby, która: 
1) nie ma ukończonych 18 lat;
2) nie przedstawi orzeczeń lekarskich i psychologicznych wydanych przez upoważnionych lekarzy potwierdzających, że może dysponować bronią;
3) nie przedstawi informacji z Krajowego Rejestru Karnego stwierdzającej, że nie była ona skazana prawomocnym orzeczeniem Sądu za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub mieniu.


Badania lekarskie i badania psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń przeprowadzają lekarze i psychologowie wpisani do rejestru Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy upoważnieni do badań lekarskich i badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

Opłatę skarbową w wysokości 82,-zł należy uiścić:
1) w kasie Urzędu Miejskiego w Inowrocławiu lub
2) dokonując wpłaty na konto:

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA

WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY

NR 29 1020 1505 0000 0202 0076 2914

z dopiskiem:

opłata za wydanie karty rejestracyjnej na broń pneumatyczną

 

OBOWIĄZKI POSIADACZA BRONI:

1) Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomić o tym policję lub żandarmerię wojskową.

2) Osoba posiadająca pozwolenie na broń lub posiadająca broń podlegająca rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, jest obowiązana w razie zmiany miejsca stałego pobytu zawiadomić o tym fakcie pisemnie, w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu, organ Policji właściwy ze względu na nowe miejsce stałego pobytu.

 

Metryczka

Data publikacji 22.04.2009
Data modyfikacji 16.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Cieszyński
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska

Nawigacja

do góry