Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2008-10-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-05-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki pdf, doc i tym podobne – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
  • Nieczytelne pliki PDF przy użyciu czytników ekranu użytkownicy mogą odczytać korzystając z narzędzia OCR.
  • Oświadczenia majątkowe - na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji, informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji są publikowane, bez ich zgody, na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. Nie istnieje możliwość publikacji wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia składane są w postaci papierowej i podpisywane odręcznie.
  • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły.
  • Struktura organizacyjna zawiera element graficzny niedostępny cyfrowo.
  • Na stronie dostępna jest duża liczba plików w formacie pdf do pobrania i w związku z tym niektóre pliki mogą nie być w pełni dostępne cyfrowo. Obecnie dokładamy starań, aby wszystkie pliki były w pełni dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. Osobą odpowiedzialną jest redaktor strony podmiotowej www, podinspektor Bożena Buczkowska - naczelnik Wydziału Ogólnego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Adres poczty elektronicznej bip-inowroclaw@bg.policja.gov.pl lub bozena.buczkowska@bg.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 75 282 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące wszystkich budynków KPP w Inowrocławiu i jednostek podległych

Do budynków i dostępnych dla interesantów pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu oraz podlkegłych komisariatów Policji i Posterunku Policji w Złotnikach Kujawskich, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W okolicach budynków nie ma urządzeń dźwiękowych, naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się. Aby dowiedzieć się więcej jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez internet, przejdź do strony Policja e-usługi

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W INOWROCŁAWIU

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, w której interesanci mogą załatwić swoją sprawę, znajduje się przy ulicy Toruńskiej 13-15 w Inowrocławiu. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie, bez przeszkód architektonicznych dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na poziom parteru, na który prowadzą schody, można wjechać windą.

Po prawej stronie od wejścia, w holu głównym, znajduje się recepcja, na lewo okienko dyżurnego jednostki. Pracownik recepcji obsługuje interesantów w godzinach 7:00-15:00. W pozostałych godzinach należy zwrócić się do dyżurnego jednostki. W komendzie pracują osoby posiadające przeszkolenie w zakresie komunikowania się z osobami głuchoniewidomymi (SKOGN).

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesantów odbiera z recepcji policjant lub pracownik KPP w Inowrocławiu i w obecności osoby wprowadzającej interesanci poruszają się po terenie komendy. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kontrolą dostępu. Poruszanie się po budynku komendy wymaga pokonania schodów. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim obsługiwane są w pomieszczeniu obsługi interesantów, które znajduje się bezpośrednio przy recepcji.

Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Na parterze, przed recepcją znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, na parkingu od ulicy Toruńskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

KOMISARIAT POLICJI W GNIEWKOWIE

Siedziba Komisariatu Policji w Gniewkowie  znajduje się przy ulicy Piasta 7 i oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku, zawierającą nazwę ulicy i numer posesji. Przed posesją znajduje się parking dla interesantów.

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać na poziom, na którym znajdują się drzwi wejściowe do budynku, korzystając z windy osobowej. Drzwi do budynku wyposażone są w wideodomofon. Po dostaniu się na poziom tak zwanego wysokiego parteru, czynności służbowe mogą być wykonywane w specjalnym pomieszczeniu do obsługi interesantów. Na tym poziomie budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. 

Interesanci odbierani są sprzed wejścia do komisariatu i poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Poruszanie się po budynku komisariatu wymaga pokonania schodów.

Komisariat Policji w Gniewkowie nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

 

KOMISARIAT POLICJI W JANIKOWIE

Siedziba Komisariatu Policji w Janikowie znajduje się przy ulicy Przemysłowej 6, w budynku należącym do Urzędu Miasta i Gminy Janikowo. Interesanci mogą skorzystać z parkingu Urzędu Miasta i Gminy.

Przeszkody architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do komisariatu.

Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Po pokonaniu schodów zewnętrznych, prowadzących na tak zwany wysoki parter, poruszanie się po pomieszczeniach komisariatu odbywa się na jednym poziomie.

Komisariat Policji w Janikowie nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

 

KOMISARIAT POLICJI W KRUSZWICY

Siedziba Komisariatu Policji w Kruszwicy znajduje się przy ulicy Niepodległości 47. Przed posesją znajduje się parking dla interesantów.

Osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może wjechać do wnętrza budynku pokonując jedynie próg drzwiowy. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia do obsługi interesantów. 

Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Poruszanie się po pomieszczeniach komisariatu wymaga pokonania schodów.

Komisariat Policji w Kruszwicy nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

 

KOMISARIAT POLICJI W PAKOŚCI

Siedziba Komisariatu Policji w Pakości znajduje się przy ulicy Barcińskiej 1. Interesanci mogą korzystać z parkingu należącego do Urzędu Miasta i Gminy w Pakości.

Bariery architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do komisariatu.

Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika komisariatu. Po pokonaniu schodów zewnętrznych, prowadzących na tak zwany wysoki parter, poruszanie się po wszystkich pomieszczeniach komisariatu wymaga pokonania schodów.

Komisariat Policji w Pakości nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

 

POSTERUNEK POLICJI W ZŁOTNIKACH KUJAWSKICH

Siedziba Posterunku Policji w Złotnikach Kujawskich znajduje się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 4, w budynku należącym do Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie. Przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny parking gminny.

Przeszkody architektoniczne uniemożliwiają osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim wjazd do posterunku. Wobec powyższego czynności z udziałem osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim mogą być wykonywane w znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie z posterunkiem, siedzibie Urzędu Gminy Złotniki Kujawskie.

Interesanci poruszają się po obiekcie wyłącznie w obecności policjanta lub pracownika posterunku. Po pokonaniu schodów zewnętrznych, prowadzących na tak zwany wysoki parter, poruszanie się po pomieszczeniach posterunku odbywa się na jednym poziomie.

Posterunek Policji w Złotnikach Kujawskich nie jest jednostką całodobową. W przypadku nieobecności policjantów należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu, pod numerem telefonu 47 75 282 10, 112 lub 997.

 

Metryczka

Data publikacji : 23.09.2020
Data modyfikacji : 02.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Buczkowska
do góry